อนุทิน 148759 - ศิริวรรณ มุ่งแฝงกลาง

แบบบันทึกรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียน 102321

ชื่อครูผู้สอน อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือ รูปแบบการสอน เทคนิควิธีการสอน หลักการ ทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้อง การออกแบบการจัดการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ การสอบสอนที่จะต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ระดับชั้น และความสามารถของผู้เรียน การจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านการศึกษา

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และหรือครูผู้สอนในรายวิชา

เรียนวิชานี้แล้วทำให้ลดอคติในด้านการสอนบุคคลอื่น ทำให้กล้าพูด กล้าเผชิญหน้ากับคนจำนวนมากขึ้น ตอนแรกรู้สึกว่าเนื้อหายากไม่อยากเรียน เมื่อได้เรียนไปเรื่อยๆรู้สึกสนุก ได้เคยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือ การเขียนแผน การสอนในลักษณะต่างๆ อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายทำให้ไม่เบื่อกับการเรียน อาจารย์ใจดี เป็นกันเองกับนักศึกษา อาจารย์ให้คำปรึกษาพูดคุยตลอด

3. สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น

3.1 ทักษะการสอบสอนของตนเองยังไม่ค่อยดี มีหลุดบ้าง จะต้องคุมชั้นเรียนให้อยู่ และให้เป็น

3.2 การเขียนแผนการสอนยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จะต้องไปศึกษาการเขียนแผนการสอนให้มากยิ่งขึ้น

3.3 ไม่มั่นใจในการพูด และเป็นคนที่ชอบพูดเร็ว ดังนั้นจะพยายามพูดช้าๆเพื่อลดความตื่นเต้น

เขียน 14 Nov 2016 @ 22:41 () แก้ไข 14 Nov 2016 @ 22:42, ()


ความเห็น (3)

เนื้อหาดีมากค่ะ

เขียนได้ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดีค่ะ