อนุทิน 148754 - ปาริสุทธิ์ ในทองหลาง

แบบบันทึกรายวิชา 102321 การออกแบบและจัดการชั้นเรียน

1.สิ่งที่ได้รับจาการเรียนวิชานี้

-ได้รู้ว่าการจัดการชั้นเรียนที่ดีนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุด จากตัวของผู้เรียนเอง โดยที่ครูนั้นมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่ใช่ว่าครูไม่สำคัญ เพราะหากเปรียบว่าครูเป็น โค้ช แล้วนั้น ครูย่อมสำคัญที่จะพาผู้เรียนซึ่งเป็นเหมือนลูกทีมของตนให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และ/หรือผู้สอนในรายวิชา

-ครูผู้สอน สอนโดยที่ไม่ให้ผู้เรียนกดดัน เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามการจัดการเรียนรู้วิธีต่างๆ เพื่อดูว่า ถ้าจบออกไปเป็นครู เมื่อสอนตามวิธีนั้นๆ ผู้เรียนของตนจะเกิดความรู้สึกหรือเกิดความรู้อย่างไร ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อนักศึกษาวิชาชีพครูอย่างดิฉัน

3.สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น (ตนเอง)

-การกล้าแสดงออกที่มากกว่านี้ การเรียงร้อยถ้อยคำในการพูดให้เหมาะกับโอกาสหรือบริบทต่างๆ พัฒนาในเรื่องของการวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นครู


เขียน 14 Nov 2016 @ 20:17 ()


ความเห็น (2)

น่าสนใจมากค่ะ

เขียนดีมากๆครับ