อนุทิน 148733 - พัชธิดา รักษาอินทร์

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

ได้เรียนรู้การเขียนแผนการสอน เป็นการเขียนที่ยาก แต่ก็พยายามทำความเข้าใจ ได้ทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนที่อาจารย์ได้ให้ทำ เช่น การนำสิ่งของ 3 สิ่งมาทายบุคลิกลักษณะของเพื่อนๆ และได้นำเสนองาน สอบสอน เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้สมัครเว็บไซต์ของ gotoknow ทำให้ได้ทราบการสร้างสมุด อนุทิน ได้แชร์ความรู้ให้คนอื่นได้รับรู้ และเข้าสู่โลกของความรู้ที่หลากหลายสาขา

2. แง่คิด / ความรู้สึก / ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และหรือผู้สอนในรายวิชา

ได้รู้แง่คิดในการที่จะเตรียมความพร้อมของครูในศตวรรษที่ 21 ทักษะการใช้ชีวิตและความรู้ทั่วไป

ความรู้สึกแรกที่ได้มาเรียนวิชานี้คือ คิดว่ายาก พอมาเรียนจริงๆก็ยากมากๆ พยายามเรียนรู้ ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ และความประทับใจต่อผู้สอนคือ อาจารย์เป็นคนที่น่ารักมากๆ พูดดี สอนดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้อย่างเต็มที่

3. สิ่งที่ตัวนักศึกษาต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

เป็นคนที่หัวช้า ต้องพยายามทำความเข้าใจที่ช้า และเป็นคนที่เรียนแล้วก็ลืม ไม่ค่อยทบทวนบทเรียน ทำให้เรียนช้า เป็นคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก จึงทำให้กลัวว่าถ้าจะไปสอนเด็กนักเรียนจริงๆ จะทำไม่ได้ และพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น พยายามพูดกับตัวเองเหมือนสอนเด็กๆ และให้เพื่อนๆ คอยแนะนำการสอน การเรียนเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

4. ข้อเสนอแนะ

-


นางสาวพัชธิดา รักษาอินทร์ 5780107111

ค.บ.ภาษาไทย ปี 3 หมู่ 1

เขียน 13 Nov 2016 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)