อนุทิน 148644 - มนตรี รัตนมณี

ข้าพเจ้านางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนานนับเนื่องแต่เสด็จฯเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า "..งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม..." เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความเติมเต็มในศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานไว้ตลอดไป..

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4 จังหวัดตรังศูนย์ฯ4ตรัง.mp4

เขียน 09 Nov 2016 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)