อนุทิน 148587 - Benchawan Phuwangthao

ทับทิมสยามเกมส์ ครั้งที่ 16

กีฬาทับทิมสยามเกมส์เป็นกีฬาที่จัดแข่งขันภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบไปด้วย 9 สาขาวิชา

1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

2.สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

4.สาขาวิศวกรรมโยธา

5.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

6.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7.สาขาวิศกรรมอิเล็กหรอนิกส์และโทรคมนาคม

8.สาขาวิศกรรมอุตสาหการ-การผลิต

9.สาขาวิศวกรรเครื่องกล

ซึ่งสาขาที่ได้ถ้วยคะแนนรวมในปีนี้ คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเขียน 07 Nov 2016 @ 12:46 () แก้ไข 08 Nov 2016 @ 14:06, ()


ความเห็น (0)