อนุทิน 148541 - แพรวนภา ทิพย์สุทธิ์

อาชีพครู

หากจะถามถึงความหมายของคำว่าครู คำตอบของแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไป ครูอาจหมายถึง ผู้ให้ความรู้ ครูอาจหมายถึง อาชีพข้าราชการอาชีพหนึ่ง แต่ความจริงแล้วคำว่าครู มาจากคำว่าคุรุ ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า หนัก สำหรับความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ครูหมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และยังหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่แนะนำถ่ายทอดแนวทางในการทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองได้

มีบทความบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “การเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางสติปัญญาเท่านั้น แต่หน้าที่ของครูที่ควรทำควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการคือการสอนใช้ชีวิต การอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความกตัญญู และนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ มีความเชื่อว่าคนเก่ง 1-2 ปี ก็สามารถสร้างได้ แต่คนดีใช้เวลาทั้งชีวิตบางครั้งก็อาจสร้างได้” (บทความสองมือครู: IfElse)

จากบทความข้างต้นสะท้อนให้ดิฉันจดจำคำพูดที่เคยได้ยินมาว่า “ครูไม่ใช่มีหน้าที่แค่สอนหนังสือ” เพราะนอกจากเรื่องในตำราเรียนแล้ว ครูยังต้องปลูกฝังคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับศิษย์อีกด้วย จึงมีคนเปรียบเทียบครูว่าเป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ที่คอยอบรมสั่งสอนและรอคอยวันที่ศิษย์ประสบความสำเร็จ เมื่อใดที่ศิษย์ถึงฝั่งฝัน เมื่อนั้นคนเป็นครูก็ภูมิใจ ซึ่งความปรารถนาดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหล่านี้คงมีเพียงไม่กี่อาชีพเท่านั้นที่มี การเป็นครูมาจากจิตวิญญาณมิใช่แค่มาทำงานเพื่อรอรับเงินเดือน ทุกคนเมื่อหมดเวลาทำงานหรือลาออกจากอาชีพของตนแล้วก็คงสิ้นสุดหน้าที่ แต่สำหรับครูไม่มีการหมดเวลาทำงาน กลับถึงบ้านครูยังคงเตรียมการสอนในวันถัดไป รอรับโทรศัพท์จากนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ และครูไม่สามารถลาออกจากการเป็นครูของลูกศิษย์ของตนได้ ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีครูก็ยังคงเป็นครูเสมอมาและตลอดไป

เขียน 04 Nov 2016 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)