อนุทิน 148519 - ธนิกานต์ คณาโจด

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนการสอน : ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การที่ครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ แล้วนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) โดยใช้กระบวนการ Five Steps ประกอบด้วย 1) การสร้างประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบ 2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 3) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 4) การสรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอ และ 5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทางสังคม ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้

วิธีการวัดและการประเมินผล : การวัดและการประเมินผลไม่ได้ใช้เพื่อชี้ว่า ผ่าน-ตก แต่ใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในด้านองพัฒนาการการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการทำงาน และด้านเจตคติและบุคลิกภาพต่อการทำงาน ซึ่งผลการวัดและการประเมินผลทั้งสามด้านนี้ต้องมีความสอดคล้องกัน หากมีความขัดแย้งด้านใดด้านหนึ่งถือว่าผิดปกติ ครูจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกัน

วิธีที่ใช้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่

1. ด้านพุทธิพิสัย เช่น การทดสอบปรนัย การทดสอบการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ 2. ด้านทักษะพิสัย เช่น การทดสอบภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 3. ด้านจิตพิสัย เช่น การรายงานตนเอง การสอบถาม การตรวจสอบประวัติ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ

แหล่งที่มา : https://drive.google.com/file/d/0B2MO6DJ-o-rBYUVDV...

เขียน 03 Nov 2016 @ 21:14 ()


ความเห็น (2)

เนื้อหาเข้าใจง่ายมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆนะคะ