อนุทิน 148476 - ภาวนา รัตนศาลาแสง

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย โดยความรู้จะไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน ในอดีตนักเรียนใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆเพื่อรับเกรดและเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะในปัจจุบันการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิตด้วยวิธีการสอนที่ยืดหยุ่นมีการกระตุ้นและจูงใจผู้เรียน

ครูในศตวรรษที่ 21 คือ ครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ได้ทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เนต สามารถผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนได้หลากหลาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้าข้อมูลในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้จริงเพราะการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นผู้ที่มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ พยายามแสวงหาความรู้ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถเล่นกีฬาและดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21 เป็นการวัดผลแบบ Constructivist assessment ซึ่งมักเรียกว่า การวัดผลเชิงประจักษ์ ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนการสอนและการวัดผลจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน การประเมนผลจะไม่เป็นเพียงแต่การทดสอบเท่านั้นแต่ยังมีการสังเกตนักเรียน ดูการทำงานของนักเรียนและมุมมองของนักเรียนด้วย ตัวอย่างการประเมิน เช่น การอภิปรายปากเปล่า แผนภูมิความคิด การลงมือทำ

การประเมินผลในศตวรรษที่ 21

1. สร้างความสมดุลในการประเมินผล

2. การนำผลการประเมินมาพัฒนา

3. การใช้เทคโนโลยีในการวัดผล

4. การประเมินตามสภาพจริงเขียน 01 Nov 2016 @ 22:05 () แก้ไข 01 Nov 2016 @ 22:06, ()


ความเห็น (4)

อ่านแล้ว เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีมากๆเลยครับ

ได้ความรู้มากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากครับ