อนุทิน 148416 - สิดาพร ภิญโญทรัพย์

หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติ สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้นวัตกรรมที่มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและฝึกทักษะการคิดขั้นสูง อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภูมปัญญาชาวบ้านด้านต่างๆ และการให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

พบว่าหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้มีข้อแตกต่างจากหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 19 และ 20 คือ หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 19 และ 20 จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อทำงานในองค์กรต่างๆ แต่หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้จะเน้นสอนให้ผู้เรียนทุกคนทำงานเป็นและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

อ้างอิง : http://lripsm.wixsite.com/21st/about_us

https://prezi.com/hnfpul3qeb5e/21/

การวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21

การวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 มักถูกเรียกว่า “การวัดผลเชิงประจักษ์” เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้และทักษะ การวัดผลและประเมินผลจึงต้องดูที่ทักษะที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง และยังเป็นระบบที่การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการวัดผลและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่เพียงการทดสอบเท่านั้น แต่ยังมีทั้งการสังเกตผู้เรียน ดูการทำงานและประเมินถึงเรื่องอารมณ์และทัศนคติของผู้เรียนอีกด้วย

อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/589130

เขียน 29 Oct 2016 @ 12:21 ()


ความเห็น (5)

ข้อมูลครบถ้วนดีงามมากๆเลยครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากๆครับ

เนื้อหาน่าสนใจมากๆเลยครับ ข้อมูลมีประโยนช์มากครับ

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากค่ะ