อนุทิน 148101 - วีระพล บังพิมาย

หลักสูตรมีความจำเป็นมากกับการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือว่าสถานศึกษาเอกชนก็ต้องมีหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาเองโดยมีแม่แบบหรือโมเดลที่พัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 เพื่อเป็นแบบแผนในการจัดกระบวนการศึกษาในประสบความสำเร็จ

สำหรับในส่วนของสถานศึกษาที่จะกล่าวนั้นหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นการนำหลักสูตรมาตรฐานมาใช้กับสถานศึกษาถ้าสถานศึกษามีความต้องการเปิดสอนในสาขาวิชาใดก็เลือกรูปแบบของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรจากมาตรฐานมาใช้เปิดสอนจุดเด่นก็มีบ้างส่วนที่ตรงตามจุดมุงหมายหรือจุดประสงของสถานศึกษา

  • การเปิดสอนระดับปริญญาตรีจุดเด่นที่สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนมานานก็จริงแต่ในมุมมองผมการเปิดสอนระดับสูงกว่า ปวส สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน บุคลากรก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวญาณในสาขาตามหลักสูตรที่เราจัดทำขึ้นในระดับปริญญาตรีเพราะถ้าหลักสูตรที่ทำขึ้นมาไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสมการจะไปประกอบอาชีพหรือหลักสูตรทีจัดทำขึ้นมาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการจริงๆเด็กจบมาก็จะทำให้ไม่ต้องถามเป้าหมายก็มีปัญหาในเรื่องของการหางานทำยาก แนวทางการแก้ไขในการจะเขียนหลักสูตรระดับนี้ก็จะต้องประเมินความต้องการของสถานประกอบการปัจจุบันและมึงไปถึงในอนาคต 5-10 ว่าที่เราทำหลักสูตรขึ้นมายังจะตอบโจทย์ของสถานประกอบการหรือไม่เชิญผู้มีความเชี่ยวญาณในสาขาวิชาต่างๆในหลักสูตรที่เราจะจัดทำให้เป็นผู้ช่วยทำการวิเคราะห์หรือแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมากที่สุดต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นของสถานศึกษาเมื่อหลักสูตรเราได้รับการยอมรับต่อผู้เรียนและสถานประกอบการ

เรื่องที่เล่ามาการพัฒนาหลักสูตรต้องมีความเชี่ยวชาญและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการระดับปริญญาตรีต้องให้จบหลักสูตรแล้วมีการประเมินปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดต่อไป

เขียน 09 Oct 2016 @ 07:48 ()


ความเห็น (0)