อนุทิน 148100 - Natchanan Wattanavichean

เนื่องจากหลักสูตรการเรียนในวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เรียน การจัดการด้านแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การให้การอบรมครูโดยมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพ การมีการให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนในการแก้ไข จำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของหลักสูตรในสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา ปวช. ปี พ.ศ.2556 และ ปวส.พ.ศ.2557 จากวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาและสรุปคร่าว ตามนี้

ปัญหาการใช้หลักสูตรในวิทยาลัย

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ไม่มีการครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะ
ของผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกรายวิชาไม่มี การวางแผนการสอนไม่มีเนื้อหาครบมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทำให้เกิดความรู้
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ตามเกณฑ์การประเมินผล
2. การนำแผนสู่การปฏิบัติ
ครูผู้สอนไม่มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาให้ครบถ้วนที่สอนจึงไม่สามารถให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือท้องถิ่น ครูผู้สอนไม่ได้ไปอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และถึงแม้การทำแผนการสอนแบบ
บูรณาการ และมีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็ยังไม่สามารถทำให้นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะเพียงพอการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่มีเทคนิค และให้ครูผู้สอนปรับปรุงให้เกิดวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา
ให้การปรับปรุงสาขางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้
ให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการจัดทำแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

จากวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาทาง บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา รวมถึงคนในชุมชน การปรับปรุงเนื้อหาให้มีการสอนที่หลากหลาย รวมไปถึงการเน้นเนื้อหาที่จะพัฒนาหลักสูตรที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพได้ล้วนมีความสำคัญต่อความจำเป็นในการพัฒนาสูตรได้

เขียน 09 Oct 2016 @ 07:40 ()


ความเห็น (0)