อนุทิน 148099 - นายอิทธิศักดิ์ อิทธิพิบูล

สะท้อนประเด็นปัญหาในการใช้หลักสูตร กศน.

หลักสูตรในปัจจุบัน

ปัจจุบันสำนักงาน กศน. ได้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา คิดเป็น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม


จากการที่กระผมได้ทำการประเมินหลักสูตร กศน.พุทธศักราช 2551 พบว่าปัญหาที่เป็นเป็นหาในปัจจุบันคือหนังสือเรียนมาช้าทำให้ครูผู้สอนต้องบูรณาการสอนเองให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้นๆ ทำให้เนื้อหาที่สอนไม่ตรงกับขอสอบที่ออกมาตอนปลายภาคเรียนถือว่าเป็นปัญหา ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการใช้หลักสูตรของกระผมคือการที่ผู้เรียนขาดมีการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม


สรุปแนวทางแก้ปัญหา

ในตัวของกระผมเองจะทำแผนการสอนให้มีความพร้อมมากขึ้นในกันทำการสอนทุกครั้งที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่สอน และจะปลูกฝั่งด้าน คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี ไปพร้อมๆกับการเรียนการสอนทุกครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งและสอดตคล้องทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน


เขียน 09 Oct 2016 @ 01:19 ()


ความเห็น (0)