อนุทิน #148091

  ติดต่อ

ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้

การนำหลักสูตรไปใช้นั้นเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การเรียนสอน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเช่นผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยข้องเป็นต้น วิธีการของกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร แม้เราจะมีหลักสูตรที่ดีแสนดี แต่ถ้านำหลักสูตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้วหลัก สูตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของครูและผู้เรียนได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ นำหลักสูตรไปใช้ จะต้องทำศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การใช้หลักสูตรนั้น สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ สามารถตอบโจทย์ให้กับทั้งผู้เรียน สถานประกอบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)