อนุทิน 148084 - จุฑารัตน์ ทองไทย

ปัญหาการใช้หลักสูตรและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาการเตรียมการค่อนข้างน้อย วิทยากรที่นำมาให้การอบรมเรื่องจัดทำหลักสูตรเป็นครูที่ไปรับการอบรมแล้วมาขยายผลจึงขาดความชัดเจน หลักสูตรที่ทำเสร็จยังไม่สมบูรณ์สาระท้องถิ่นมีนอยด้านการจัดการ. การเรียนการสอนครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกครูไม่ค่อยได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิลัยมีห้องเรียนไม่เพียงพอ ครูไม่ค่อยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูยังไม่ค่อยใช้วิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ครูบางคนสอนโดยไม่คำนึงถึงสื่อใช้เองไม่ค่อยใช้สื่อเทคโลยี

แนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านการนพหลักสูตรไปใช้วิลัยควรจีดให้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยกำหนดให้ครูทุกคนศึกษาข้อบกพร่องตามแผนกวิชาเอกที่รับผิดชอบนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสุตร ให้มีการเก็บข้อมูลท้องถิ่นจัดทำขูอมูลเพิ่มเติม ด้านการจัดการศึกษาการเรียนการสอน ครูต้องศึกษาเอกสารหลักสูตร วิธีการสอนและเตรียมสื่อการสอนที่เป็นตัวช่วยให้มากขึ้น ครูต้องทำแผนการสอน ใช้ห้องปฎิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น จัดให้มีการนิเทศการสอนให้มากขึ้น ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอนควรจัดงบประมาณ ในการซื้อสื่อเพิมเติมให้มากขึ้น จัดให้มีศูนย์สื่อ จัดให้มีการอบรมการผลิตสื่อการใช้สื่อการสอน

เขียน 08 Oct 2016 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)