อนุทิน 148072 - วีรชาติ หาญขุนทด

  ติดต่อ

ว่าด้วยเรื่องของการนำหลักสูตรไปใช้ภายในองค์กร? ภายในองค์กรของผมครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร จึงทำให้ครูนำหลักสูตรไปใช้ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ ดังนั้นการดำเนินการแก้ไขผมขอเสนอให้ทางองค์กรจัดอบรมภายในให้กับครูทุกท่านในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและหลักการนำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาคุณภาพของครูทุกท่าน

  เขียน:  

ความเห็น (0)