อนุทิน 148044 - นางกัลยกร มีสูงเนิน

สะท้อนปัญหาจากผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.

จากการศึกษาค้นและจากการรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยต้นสังกัด มักเจอปัญหาการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนั้นมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ครู กศน.ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่ได้นำไปสู่การปฎิบัติที่แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน อันนําไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการสอนของครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากผู้เรียน ส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร การจัดสอนซ่อมเสริมของครูยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการใช้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ แบบทดสอบ แบบฝึกใหม่ๆ การอบรมพัฒนาความรู้แก่ครูไม่ตรงกับความต้องการของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูบางส่วนขาดการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และขาดการฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนการนิเทศซึ่งกันและกันตามความถนัดของครูแต่ละคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมาได้รับการแก้ไขบ้างแต่ไม่ตรงจุดปัญหาบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจากต้นสังกัดเช่น การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของครู กศน.ที่กว้างและมากเกินไป การให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม การจัดโครงการตามแผนการปฏิบัติงานขององค์กรและการร่วมงานภาคีเครือข่ายในเรื่องต่างๆ ทำให้การจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง

สถานศึกษาควรส่งเสริมการอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกปี ควรเร่งพัฒนาครูให้มี ทักษะความรู้ในการจัดการเรียนรู้ตรงกับสภาพปัญหาของครูให้มากขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคกระบวนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูผู้สอนควรหาช่องทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

เขียน 07 Oct 2016 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)