อนุทิน 148041 - อนุพงศ์ ทุ่งมน

การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ไปใช้

ก่อนการนำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมาใช้ย่อมผ่านการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นอย่างดี เมื่อผ่านการกลั่นกรองแล้วก็ต้องมีการนำหลักสูตรนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อดี ข้อเสีย ของหลักสูตรก่อนการนำไปใช้จริง ซึ่งการจะนำหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรไปใช้งานจริงนั้นต้องใช้เวลามากพอสมควรดังนั้นในการจัดทำหลักสูตรหรือจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานั้นก็ย่อมมีการคิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้ว

เช่นเดียวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 นี้ได้เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพต่างๆดังนี้

1. ความรู้ ความเข้าใจในวิธีดำเนินการและการดำเนินงาน ในสาขาวิชาที่ตนเองเรียน

2. สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

3. เน้นให้ผู้มีเรียนรักในอาชีพที่ตนทำ และมีการนำความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. สามารถนำความรู้ นำทักษะที่ปฏิบัติจริงไปใช้ให้พัฒนาเศรษฐกิจ

ปัญหาการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556ไปใช้จริงในสถานศึกษาก็ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. สถานศึกษามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตรงตามหลักสูตรที่ทางอาชีวศึกษาได้ให้ ความสำคัญไว้หรือไม่

2. การจัดตารางเรียนของนักเรียนเอื้อต่อการไม่เข้าเรียนเพราะบางวันมีเรียนบ่าย หรือ เย็น ทำให้นักเรียนไม่สนใจที่จะเข้าเรียน อันนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนบางคน นักเรียนบางคนเขาก็มีความตั้งใจและใฝ่เรียนอยู่แล้ว

เขียน 07 Oct 2016 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)