อนุทิน 148036 - jirapong Kuankratok

ปัญหาที่พบจากการใช้หลักสูตรระบบทวิศึกษา

การจัดอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษากับสถานศึกษาด้านสามัญศึกษา โดยจัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนวิชาสามัญในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมาเรียนวิชาชีพในสาขาที่ต้องการในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะได้ทั้งวุฒิ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้วุฒิ ปวช.จากวิทยาลัยทางอาชีวศึกษาด้วย จึงมักเรียกโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษานี้ว่า เป็นโรงเรียนมัธยมแบบผสมผสานส่วนใหญ่มักจัดในโรงเรียนมัธยมที่ห่างไกล

แต่เมื่อนำหลักสูตรแบบทวิศึกษามาใช้จริงแล้วพบว่าเกิดปัญหาค่อนข้างมาก อย่างเช่น การเดินทางของนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษามาวิทยาลัยทางอาชีวศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องมาร่วมตัวกันที่โรงเรียนมัธยมศึกษาก่อน เมื่อครบจำนวนรถรับส่งนักเรียนจึงพามาส่งที่วิทยาลัยทำให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในตอนเช้าของวิทยาลัยไม่ทัน นักเรียนจึงไม่ได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ในช่วงกิจกรรม และเป็นการยากของครูงานปกครองในการควบคุมดูแลเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักเรียนในระบบทวิศึกษา ส่วนตอนกลับ รถรับส่งนักรียนจะนำนักเรียนกลับโรงเรียนเป็นเวลาไม่เกิน 16.30 น. ดังนั้นการจัดตารางเรียนตารางสอนต้องจัดให้อยู่ในช่วงเวลา ซึ่งจะจัดยากกว่านักเรียนที่เรียนในระบบอาชีวศึกษาปกติ

ดันนั้นแผนกวิชาของวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดครูช่วยดูแล ให้คำปรึกษา และพบนักเรียนในระบบทวิศึกษาอย่างใกล้ชิด

เขียน 07 Oct 2016 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)