อนุทิน 148023 - เบญจม์ภัทร์ แสงโสฬส

ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในทุกด้าน ก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากขึ้นและหากนักเรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การเกิดความขับข้องใจ ความขัดแย้งในใจหรือความกังวลใจเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อการทำงาน ปัญหาด้านความเครียด ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาดแรงจูงใจในการเรียน การขาดความสามารถในการปรับตัว การขาดทักษะในการเรียน การไม่รู้จักบริหารเวลาเรียน เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ซ้ำซาก ไม่รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต ไม่สามารถดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนและมีความวิตกกังวลสูง นำไปสู่การขาดความภาคภูมิใจหรือมองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่เคารพตนเอง คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ ขาดทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เขียน 06 Oct 2016 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)