อนุทิน 148021 - Sitthikorn Nacharoen

ปัญหาการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มาใช้

การนำหลักสูตรไปใช้งาน

จากคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คือ สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น วิชาเรียนบางวิชานักเรียนอาจจะไม่เข้าใจและปรับสภาพการเรียนไม่ทันผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เช่น วิชาการเขียนโปรแกรม วิชาการออกแบบเวปเพจ เป็นต้น บางสถานศึกษาให้เรียนห้องเดียวกัน บางสถานศึกษาแยกสอน โดยปรับพื้นฐานรายวิชาให้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอน

1. ปัญหาหลักๆก็คือ ครูผู้สอนมีทักษะในการสอนค่อนข้างน้อย เพราะว่าต้องสอนหลายวิชา ซึ่งในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นจะมีหลากหลายวิชา เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบเวปเพจ เป็นต้น ครูบางคนสอนในวิชาไม่ถนัด ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ไม่เต็มที่

2. ครูมีหน้าที่เพิ่มนอกจากการสอนแล้วยังเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆเช่น ครูคอมพิวเตอร์ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูล ดูและระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา ซึ่งวันไหนระบบเครือข่ายล่ม ครูต้องไปซ่อมบำรุงระบบเครือทำให้ไม่ได้สอนนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน

1. สื่อการสอนต่างๆส่วนมากจะใช้ของสำนักพิมพ์ ส่วนมากเนื้อหาจะไม่ทันสมัย

2. ชุดฝึกปฏิบัติไม่พร้อมใช้งาน เช่น คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีสเปคต่ำ เวลาใช้งานกับวิชา ออกแบบเวปเพจ จะทำให้เครื่องช้า การใช้งานกับวิชา การเขียนโปรแกรม จะต้องมีสเปคที่สูง เพื่อรันโปรแกรม

การวัดและประเมินผล

1. การจัดการสอบกลางภาคหรือปลายภาคขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา บางสถานศึกษามีการกำหนดการสอบและบางสถานศึกษาไม่มีสอบตามตารางสอบ ซึ่งการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาทำให้เป็นผลที่ไม่ดีกับนักเรียนได้

เขียน 06 Oct 2016 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)