อนุทิน 148019 - นางสาว สมฤดี วงษาแจ่ม

ปัญหาของหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เคยพบเจอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  1. ปัญหาการขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครูบางท่านไม่จบตรงสาขาที่ตนเองสอน เช่นจบการศึกษาสาขาการจัดการ แต่ทำการสอนสาขาการบัญชี จึงทำให้การสอนไม่มีคุณภาพ
  2. ภาระหน้าที่ของครูนอกเหนือจากการสอนมากเกินไปจึงทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน หรือหาเวลาเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน
  3. การจัดรายวิชาของนักศึกษาไม่เป็นระบบที่แม่นยำ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้รายวิชาตกหล่น นักศึกษาต้องมาเรียนรายวิชาที่ตกหล่นในช่วงซัมเมอร์
  4. ระบบทวิภาคี นักศึกษาต้องไปศึกษาหาความรู้จากสถานประกอบการที่ได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย เป็นระยะเวลานาน ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ส่วนใหญ่จะย้ายสาขา หรือลาออก รายวิชาที่สถานประกอบการจะต้องเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษา บางรายวิชาสถานประกอบการไม่สามารถสอนให้กับนักศึกษาได้ เพราะขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาจึงมีปัญหา วิทยาลัยขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับนักศึกษาฝึกงาน เช่น การจัดทำเอกสารในการนิเทศนักศึกษา ยังไม่มีความชัดเจน
เขียน 05 Oct 2016 @ 22:00 () แก้ไข 05 Oct 2016 @ 22:00, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรื่องจริงที่ควรปรับปรุงต่อไปครับ