อนุทิน 148005 - วิไล ใจแก้ว

ปัญหาของหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เคยพบเจอ

1.ปัญหาการไม่จบตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรอาชีวศึกษามีการเรียนการสอนในหลายแขนง ทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ และวิชาสามัญ และบางครั้งมีวิชาเรียนที่ต่อเนื่องกัน หากนักเรียนตกวิชาที่มีการเรียนต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้เพราะต้องผ่านการเรียนให้ครบตามลำดับความต่อเนื่องเช่น ดิจิตอล1 ดิจิตอล2 เป็นต้น

อีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการจัดวิชาเรียนคือ จัดวิชาที่ยากมาก หรือวิชาสามัญที่เด็กอาชีวศึกษาไม่ค่อยถนัด เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ มาไว้ในเทอมที่1หรือปีการศึกษาที่แรก ซึ่งนักเรียนกำลังปรับตัวเข้ากับวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะบางคนอาจปรับตัวไม่ค่อยได้ ประกอบกับต้องเรียนวิชาสามัญที่ถือว่าค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านหลายวิชาจนเป็นผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือ 1.75 และสุดท้ายก็ถูกรีไทร์

2.ถูกพ้นสภาพการเรียน (รีไทร์)

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการรับนักเรียนเข้ามาเรียนโดยไม่ได้คัดคุณภาพมากนัก ผู้มาสมัครเข้าเรียนในอาชีวศึกษาไม่ค่อยคุณภาพหรือเป็นเด็กเกเร รวมถึงหลักสูตรก่อนปวช. คือระดับมัธยมต้น หรือการศึกษานอกโรงเรียน มีการปูพื้นฐานได้ไม่ค่อยดี นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับต่ำ เช่น อ่าน สะกดคำไม่ได้ ขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณทางคณิตาสตร์ เมื่อมาเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาจึงเกิดปัญหา แม้ครูจะเตรียมการสอนดีอย่างไร ผู้เรียนไม่สามารถต่อยอดความรู้ได้ เพราะพื้นฐานความรู้ไม่ดีเพียงพอ ทำให้ในปีแรกของการเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปในที่สุด

.

เขียน 04 Oct 2016 @ 17:08 () แก้ไข 07 Oct 2016 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)