อนุทิน 14796 - กวิน

กวิน

3-7 อะไรคือแนวคิดเพร้าท์ (PROUT) @ 192616 โดย คนไม่มีราก

สวัสดีครับ คนไม่มีราก แนวคิด PROUT (Progressive Utilization Theory) หรือ แนวคิดอรรถประโยชน์ก้าวหน้า หรืออาจใช้ชื่อว่า แนวคิด Progressive Socialism เป็นแนวคิดที่เผยแพร่โดย Prabat Ranjan Sargar (P.R.Sargar) ปราชญ์ชาวอินเดีย  ซึ่งมีการเผยแพร่ ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1959  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ 2 ข้อ คือ 1. ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถแยกจากกันได้ มาเสริม ที่คนไม่มีรากเขียนไว้ว่า ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดู เชื่อเรื่อง อาตมัน และ ปรมาตมัน โดยเชื่อว่า พระเจ้าคือทุกสิ่ง มนุษย์กำเนิดจากพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อตัวตน (อาตมัน) ของมนุษย์ ตายแล้ววิญญาณก็จะล่องลอยกลับไปรวมกับพระเจ้า (ปรมาตมัน) ฉะนั้นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ก็คือบรมสุขหรือ นิพพานในความเชื่อของ ศาสนาพุทธ พราหมณ์ฮินดู นั้นสอนว่าให้ คิดดี ทำดี พูดดี เพื่อว่า วิญญาณจะได้กลับไปสถิตกับพระผู้เป็นเจ้า อะไรทำนองนี้นะครับ ทุกศาสานาสอนให้คนเป็นคนดี ว่ามั้ยครับ 

เขียน 09 Jul 2008 @ 15:38 () แก้ไข 09 Jul 2008 @ 15:46, ()


ความเห็น (0)