อนุทิน 147660 - ต้นโมกข์

การสอนไวยากรณ์โดยไม่มีหนังสือ: เอกพจน์บุรุษที่ 3 ตอนที่ 6

จงแสดงบางประโยค และให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์

My sister has a car, but she goes to work by subway.

In the morning, she watches Cartoon Network.

The 3rd person singular form of have is _____.

When a verb ends in O, SS, SH, X or CH, add ____ to make the third person singular.

คุณอาจดึงความสนใจของนักเรียนในเรื่องกริยาบางชนิด เช่น has, goes, watches ตลอดจนการเติมเสียง z หรือ iz

เมื่อพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแบบควบคุม อาจนำเสนอเป็นสไลด์ หรือใบงานก็ได้ แต่ควรจะมีการผสมกันระหว่างบุรุษที่ 1 กับบุรุษที่ 3 มั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เพื่อทำให้ใบงานนั้นดูน่าท้าทายมากยิ่งขึ้น อันดับแรกก็ให้นักเรียนเติมประโยคด้วยตัวเองก่อน และตรวจสอบเป็นคู่

1. My brother ______ (speak) English very well.

2. My best friend ______ (work) in a multinational company.

3. I ______ (love) Japanese food.

4. My sister ______ (like) to watch reality shows.

5. My husband/wife _________ (not like) dogs.

6. My parents ______ (live) in São Paulo.

7. I ______ (not have) children.

8. My father ______ (have) an old car.

9. My best friend ______ (go) to work by bus.

แปลและเรียบเรียงจาก

Ricbarros. Teaching grammar without a book: third person singular.

https://ricardobarroselt.wordpress.com/2016/05/03/teaching-grammar-without-a-book-third-person-singular/

เขียน 06 Sep 2016 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)