อนุทิน 147658 - ต้นโมกข์

โดยปกติคำว่า news = ข่าว นั้นเป็นคำนามนับไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ a หรือ an ต่อหน้า

แต่สำหรับ newspaper ที่แปลว่า หนังสือพิมพ์นั้นเป็นคำนามนับได้

a newspaper = หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ เช่น A newspaper is made from the paper. หนังสือพิมพ์ทำมาจากกระดาษ

newspapers = หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น Dozen of newspapers are on my desk. หนังสือพิมพ์หนึ่งโหลอยู่บนโต๊ะ

newspaper (ไม่มี a หรือ an) = เศษหนังสือพิมพ์ เช่น Use this newspaper to clean the window. จงใช้เศษหนังสือพิมพ์นี้เช็ดกระจก

จาก Bangkok Post Learning English

เขียน 06 Sep 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)