อนุทิน 147612 - สนั่น กลับดี

• ปีเตอร์ เซ็งเก้ : กูรูบริหารกับการทำสมาธิเซน โดย : กาแฟดำ –

ปีเตอร์นิยามคำว่า"องค์กรแห่งการเรียนรู้” ว่า“เป็นองค์กรที่ผู้คนต่างขยายขีดความสามารถ เพื่อสร้างผลงานที่ต้องการสร้างอนาคต”
หัวใจของแนวคิดของเขาคือ “วินัย (Disciplines)” อันเป็นเทคนิคที่ต้องนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สูตร “วินัย 5 ประการ” ของเขาคือ
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) และที่สำคัญกว่าอะไรอื่นคือ
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
การ “คิดอย่างเป็นระบบ” นี่แหละที่เป็นหัวใจของทั้งหมด เพราะหากคิดไม่เป็น อย่างอื่น ๆ ก็ไม่อาจจะเกิดได้
การสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” จะต้องมาจากแต่ละคนที่ต้อง “คิดเป็น” ซึ่งย่อมแตกต่างไปจาก “คิดมาก” หรือ “คิดสักแต่ว่าคิด” เขาแยกวิธีคิดย่างเป็นระบบออกเป็น
1. คิดให้ออกมาเป็นกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มีความชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร วางแนวทางที่จะไปให้ถึงหลากหลายวิธีและ มุ่งมั่นจริงจังกับเป้าหมาย
2. คิดให้ทันท่วงที ไม่ตกรถไฟขบวนใหญ่ มองทะลุถึงความจริงของเนื้อหาสาระ อย่าชิงเอาไปปฏิบัติก่อนเพราะหากไม่พร้อม และไม่รอบด้านก็จะเกิดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด
3. พร้อมจะแสวงหาโอกาสตลอดเวลาเพราะในทุกปัญหามีโอกาสทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องไม่ถอดใจก่อนที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง -

เขียน 01 Sep 2016 @ 00:11 ()


ความเห็น (0)