อนุทิน 147539 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย

1. คำถามเชิงสังกัปจะมีคุณค่าอย่างยิ่งหลังจากนำเสนอและอธิบายภาษาที่จะสอน และอาจถามในขั้นตอนได้ก็ได้ในบทเรียน คำถามนี้จะมีคุณค่าหลังจากการปฏิบัติแบบควบคุม (guided practice) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจภาษาที่สอน และในตอนจบ อาจใช้ในช่วงการตรวจสอบย้อนกลับ (final check) และการทบทวน

2. การกำหนดเวลา (time lines) และเครื่องมืออื่นๆไม่เป็นตัวแทนของคำถามเชิงสังกัป พวกมันเป็นเพียงการอธิบาย แต่ไม่ใช่การตรวจสอบสังกัป อย่างไรก็ตาม คำถามเชิงสังกัปสามารถที่จะใช้กำหนดเวลาจากผู้เรียนได้

3. คำถามเชิงสังกัปจะมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อสังกัปไม่ปรากฏ หรือแตกต่างจากภาษาแม่ เช่นพวก perfect และ วิธีการในการนำเสนออนาคต และที่ที่ภาษาแตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และอังกฤษ

4. คำถามเชิงสังกัป มีประโยชน์ในการช่วยให้เราตระหนักรู้ในการรวมกัน (association) และการมีความหมายโดยนัย (connotation) และยังช่วยให้เรารู้ถึงคำปรากฏร่วมกัน (collocation) และสำนวนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (fixed expression) คำถามเชิงสังกัปนั้นยังเป็นการฝึกการฟังที่ดีสำหรับผู้เรียน และยังสามารถนำไปสู่กิจกรรมในห้องเรียน เช่น เกมการเดาในลักษณะต่างๆได้

5. ครูไม่จำเป็นต้องใช้คำถามเชิงสังกัปสำหรับภาษาใหม่ๆเสมอไป ในบางกรณี หน้าที่ และความหมายมีความชัดเจนอยู่แล้ว เพราะปรากฏอยู่ในบริบท

6. เมื่อผู้เรียนปฏิบัติการฝึกแบบควบคุม หรือค่อนข้างอิสระได้ไม่ดีนัก นั่นเป็นเพราะว่าเด็กๆยังไม่ชัดเจนในเรื่องหน้าที่ หรือความหมายที่ได้เรียนไป นี่อาจเป็นเพราะว่าครูเอาแต่ถามว่า เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หรือ นั่นชัดเจนแล้วใช่ไหม มากกว่าที่จะใช้คำถามเชิงสังกัปในการอธิบายกับผู้เรียน

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 23 Aug 2016 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)