อนุทิน 147408 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 1

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการแบบ PPP (นำเสนอ, ปฏิบัติ, ผลิต) หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ภาษาที่สอน (target language) เช่น โครงสร้าง หรือคำศัพท์ จะนำเสนอในบริบท ต่อมาจึงถูกแยก และวิเคราะห์ตามลำดับ

การวิเคราะห์ภาษาจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน กล่าวคือ การเน้นหนัก (highlighting) และการตรวจสอบสังกัป (concept checking)

การเน้นหนัก คือการนำโครงสร้างที่เป็นแบบ (model sentence) และแสดง, บอก, เลียบเคียง (eliciting) ว่าปัญหาต่างๆในรูปฟอร์ม (form), หน้าที่ (function), และการออกเสียง (phonology)คืออะไร

การตรวจสอบสังกัป คือ การตรวจสอบความเข้าใจต่อแง่มุมที่ยากๆของโครงสร้างภาษาที่เรียน ในลักษณะของหน้าที่ (function) และ ความหมาย (meaning) การตรวจสอบสังกัปเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะนักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนที่จะมีการฝึก และการออกเสียง

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 15 Aug 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)