อนุทิน 147265 - เสาร์แก้ว สยามรพี

ธรรมดาว่าการพูดย่อมมีเสียงและสำเนียง

ปราชญ์ท่านว่า.....

............................พูดดี อบอุ่นสามเหมันต์

.............................พูดร้าย หนาวเยือกเย็นหกคิมหันต์

พึงกล่าวแต่สัมมาวาจา....ทุกท่านเทอญเขียน 05 Aug 2016 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)