อนุทิน 147110 - ต้นโมกข์

กริยาช่วย (Modal Auxiliaries)

1. must = จะต้อง ทั้งนี้ต้องเลือกเอง เช่น

We're going fishing tomorrow, so we must get up early.

พวกเรากำลังจะไปตกปลาพรุ่งนี้ ดังนั้นพวกเราจึงต้องตื่นแต่เช้า (โปรดสังเกต การตื่นแต่เช้า เป็นการตัดสินใจของตนเอง)

2. have to = จะต้อง ทัั้งนี้คนอื่นๆเป็นคนกำหนด เช่น

I'm a milkman, so I have to get up early on weekdays.

ฉันเป็นคนส่งนม ดังนั้นฉันจึงต้องตื่นแต่เช้า (โปรดสังเกต การตื่นแต่เช้า เพราะหากตื่นสาย ก็จะส่งนมไม่ทัน)

3. needn't = ไม่จำเป็น เช่น

I needn't go to the shop, there is enough food at home.

ฉันไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านค้า เพราะมีอาหารที่เพียงพอแล้วที่บ้าน (โปรดสังเกต needn't ไม่ต้องมี to มาคั่นกลาง)

4. not have to = ไม่ต้องทำ เช่น

I don't have to go to the shop, it's Dora's job.

ฉัันไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านหรอก เป็นงานของดอราที่ต้องไปทำ

เขียน 29 Jul 2016 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)