อนุทิน 147008 - ต้นโมกข์

ทักษะการฟัง: จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (Listening: Top down and bottom up) ตอนที่ 6

กระบวนการที่จะนำเสนอขึ้นมาจะช่วยพัฒนาทักษะการฟังจากล่างขึ้นบนได้ (bottom-up skill) กิจกรรมนี้ชื่อว่า dictogloss กิจกรรมนี้จะพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีการตระหนักรู้การแบ่งคำแต่ละคำได้ ซึ่งเป็นทักษะการฟังแบบจากล่างขึ้นบน ครูจะอ่านประโยคจำนวนมาก และขอให้นักเรียนเป็นคนเขียนให้อยู่ในรูปแบบเขียน ถึงแม้ว่าภาระงานนี้จะมีความง่าย แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งแล้ว การพูดที่ติดต่อกันเป็นพืดย่อมทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับครูที่อ่านประโยคเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติ (very natural way) มากกว่าที่จะอ่านประโยคเหล่านี้เป็นคำๆ

ผู้เรียนต้องทำงานเหล่านี้เป็นคู่ ก่อนที่จะฟังอีกครั้งเพื่อการตรวจสอบ เมื่อมีการฟังเป็นครั้งที่ 3 พวกเขาจะเขียนสิ่งที่ได้ยิน และสร้างประโยคใหม่เป็นคู่หรือกลุ่ม โดยการเปรียบเทียบกับประโยคที่ถูกต้อง นักเรียนจะได้รู้ว่าพวกตนขาดเสียงใด และอย่างไรที่ภาษาเขียนแตกต่างจากภาษาพูด สิ่งนี้จะช่วยผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการตระหนักรู้คำที่รู้ดีอยู่แล้ว (known words) และการบ่งชี้การแบ่งแยกระหว่างคำสำหรับการพูดที่ติดกันเป็นพืด

การสรุป

การฟังที่ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยทักษะทั้งสองอย่างนี้ประกอบกัน กิจกรรมที่เหมาะสำหรับแต่ละทักษะคือการผสมผสานทั้งทักษะจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน การฝึกในลักษณะนี้คือการฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักฟังที่มีประสิทธิภาพในชีวิตจริง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Catherine Morley. Listening: Top down and bottom up. http://www.teachingenglish.org.uk/article/listening-top-down-bottom?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 19 Jul 2016 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)