อนุทิน 146991 - ดร. ชาญชาติ ถนอมตน

การจะบอกใครให้ทำตามสิ่งที่ต้องทำต้องแก้ปัญหาคงไม่สำเร็จได้ง่ายเมื่อปัญหาของผู้ตนคิดหรือผู้ก่อการไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่เห็นว่าเป็นปัญหาด้วยคือปัญหาของคุณแต่เราไม่เห็นเป็นปัญหาแต่ตัวคุณนั่นแหล่ะตัวปัญหาของเรา ดังนั้นองค์การ ทุกๆ หน่วยงาน จะตั้งเป้าหมายหรือกระทำกิจการใดๆ ควรกระทำด้วยการรับรู้และมีส่วนร่วมทุกๆ ขั้นตอน โดยมีกระบวนการดำเนินงานคือจัดโครงสร้างตามภาระงานตามคุณสมบัติ ตามความสามารถและตามคุณวุฒิ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญโดยมีแนวทางและขั้นตอนพัฒนาบุคลากร คณะทำงานและความก้าวหน้าในสายงานที่นับได้ว่าเป็นการลงทุนได้คุ้มค่าที่สุด โดยทุกตำแหน่งงานมีความอิสระในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็นที่เป็นการสื่อข้อความถึงกันและเป็็นการสร้างเจตคติที่ดีและรู้สึกได้ว่าทุกๆ คนมีคุณค่าและสำคัญด้วยตนเองและการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นทัศนคติที่ดีงามและสำคัญมากๆ จนเป็นองค์การที่มีดีมีเด่นทั้งระบบ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ทุกๆ องค์การอยู่ในอุดมคติ สำหรับผู้นำก็นำโดยไม่ได้นำแล้วไม่มีใครตามแต่นำภาระงาน ภาระกิจและปัญหาหรือเป้าหมายมาวางบนโต๊ะต่อหน้าทุกคนแล้วรวมคิดรวมทำ

เขียน 18 Jul 2016 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)