อนุทิน 146950 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากวัด...ถึง บ้าน

บำเพ็ญเพียร...ในเสี้ยวส่วน...แห่งพุทธพจน์ ๗ สาราณียธรรม ๖

กิจกรรม...การงาน ดุจกรอบศีล...นำพาเพียร...ฝึกฝน...สติ...สั่งสม...ความตั้งมั่น...กว่าเป็นสมาธินทรีย์ เป็นสมาธิพละ

อุปสรรค...เสริมหนุน อบรม...บ่มเพาะปัญญา กว่าเป็นปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ...ภาวนา...ภาวนา...กว่าเป็นผล

ทบทวนๆ ร้อยเรียง...เบื้องต้น...สติปัฏฐาน...สัมมัปทาน...อิทธิบาท...อินทรีย์...พละ...โพชฌงค์...องค์แห่งมรรค

เบื้องกลาง... เบื้องปลาย...ลาด...ลุ่ม... ดุ่มเดินด้วยจรณะ๑๕...ช้าๆ...ชัดๆ

มูลสูตร...ดุจไกด์ไลน์...ให้ใจเปี่ยมเอิบอาบ ซาบซึ้งใจ ผ่านความเพียรกิจการ...งานใจเล็กๆ

ในขณะแห่งใจเสวยรสจืดแห่งชีวิต... เสมือนไม่เหลือความเป็นชีวิต!

ปัจเจก...สัจจะ...บรรเทา... เข้าใจ...ถ่ายทอด...เสี้ยวนิดน้อย...ความป็นเรา

ณ ใจ... ห า ย

...ก ลั่ น ... ก ล า ย เ ป็ น ล ม ... ห า ย ใ จ

สาธุ สาธุ สาธุ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙


เขียน 14 Jul 2016 @ 11:55 () แก้ไข 14 Jul 2016 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)