อนุทิน 146934 - ต้นโมกข์

การอ่าน และผู้เรียนที่เป็นเด็ก (Reading and Young Learners) ตอนที่ 5

2. การพัฒนาการรู้หนังสือ

คุณไม่จำเป็นต้องไปค้นหาในห้องสมุดใหญ่ หรือวรรณกรรมออนไลน์หรอก เทคนิคต่างๆและเมื่อผู้เรียนได้เรียนแล้วจะมีความสุข จะปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกระตุ้นความรู้ขั้นพื้นฐาน (background knowledge) เมื่อจำเป็น น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆในการการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ เลนส์ (lens) ที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และยังช่วยให้ครูได้แสดงคำศัพท์ต่างๆก่อนที่จะอ่าน (Anderson, 1999, p. 11)

Cameron (2001) ได้ให้ความคิดที่มีประโยชน์เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของการรู้หนังสือ (literate environment) ในห้องเรียน และกิจกรรมนี้เป็นที่หนึ่งที่ผู้เรียนของเราจะเห็นคำศัพท์ต่างๆที่เป็นตัวเขียน รายการเหล่านี้ก็มี

1. ติดฉลาก หมายถึงการติดฉลาดถาด, โต๊ะ ฯลฯ ของนักเรียน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และวัตถุต่างๆรอบๆห้องเรียนและโรงเรียน

2. ติดโปสเตอร์ หมายถึง ติดโปสเตอร์ที่มีสีสัน และอยู่ในระดับที่ตาเห็นได้ เช่น บทกวีที่จำเป็นต้องเรียนรู้ หรือโฆษณาบางสิ่งบางอย่าง เช่น จงอ่าน หรือทำความสะอาดฟัน เป็นต้น

3. สาร หมายถึงการบ้าน หรือ อย่าลืมเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาโรงเรียน

4. การอ่านออกเสียงดังๆ โดยครู หรือเด็กที่กว่าก็ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Wendy Arnold and Fiona Malcolm Reading and Young Learners. http://www.teachingenglish.org.uk/article/reading-young-learners?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 12 Jul 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)