อนุทิน 146840 - ต้นโมกข์

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 อย่างที่มีชื่อเสียง: การแนะนำผู้เริ่มต้น ตอนที่ 7

นี่คือเทคนิค 3 อย่างของโครงร่างยกพื้น

การสร้างแบบจำลอง (modeling) ครูจะสร้างแบบจำลองของความคิด หรือทักษะ เพื่อนักเรียนจะได้เห็น, ได้ยิน, หรือมีประสบการณ์ ซึ่งการสร้างแบบจำลองนั้นต้องอยู่ในบริบท ครูจะนำเสนอสิ่งที่สามารถเลียนแบบ (imitated) และกลืนกลายหรือผสมกลมกลืน (assimilated) ให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะช่วยให้เขาคุ้นเคยกับสังกัปใหม่ๆ (new concepts) เช่น ในบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครูอาจแสดงแหล่งข้อมูล (source) บนกระดานดำ และแสดงให้เห็นว่าเด็กๆจะทำการวิเคราะห์ได้โดยใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้

ให้คำแนะนำ (advice) ครูจะใช้ความรู้นำทาง (steer) นำทางเด็กๆ ไปในทิศทางที่เหมาะสม เช่น ในชั้นเรียนพละศึกษา ครูอาจแนะนำให้เด็กๆถึงการวิ่งที่มีประสิทธิภาพ เด็กๆจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อพัฒนาการวิ่งของตน

นำเสนอการฝึก (provide coaching) ครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังในเรื่องสิ่งที่ทำได้ดี และเหตุผล รวมทั้งสิ่งที่ทำเพื่อที่จะปรับปรุง กระบวนการนี้ต้องการให้ครูขยายเกณฑ์ความสำเร็จในแต่ละรายวิชาออกไป ดังนั้นเด็กๆจะได้เลียนแบบ หรือผสมกลมกลืนทั้งสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ต้องทำเพื่อการปรับปรุง

แปลและเรียบเรียงจาก

Mike Gershon. Four famous theories of leaning: a beginner’s guide.

https://newteachers.tes.co.uk/content/four-famous-theories-learning-beginners-guide

เขียน 01 Jul 2016 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)