อนุทิน 146324 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

วิเคราะห์:

-ผู้ตัดสินเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎของเกมในช่วงเวลาของการแข่งขัน เขาหรือเธอเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับการเล่นและอย่างเป็นทางการเพียงในสนามที่มีอำนาจในการเริ่มต้นและหยุดการเล่นและกำหนดดำเนินการทางวินัยกับผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน

-ในระบบของการควบคุมผู้ตัดสินมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในทุกเรื่อง

วิจักษ์:

-การเคารพคำตัดสินของกรรมการ/ผู้ตัดสินเป็นจารีต

-จารีตเป็นบรรทัดฐานที่กำหนดให้คนในสังคมหนึ่งประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวด มีการควบคุมที่รุนแรงเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน โดยคนในสังคมนั้นถือว่าแบบแผนการปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งดีสิ่งงาม ผู้ละเมิดเป็นคนผิด

- จารีตมีสภาพบังคับสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน คือ สมาชิกในสังคมนั้นจะร่วมกันประณามหรือเกิดความรู้สึกเป็นผิดเป็นชั่วสำหรับผู้ฝ่าฝืนจารีต จารีตส่วนหนึ่งจึงเป็นกฎและมีกฎระเบียบและกฎหมายมารองรับจารีตนั้นในทุกสถานการณ์

วิธาน:

-แม้การเคารพกรรมการเป็นจารีตในการปฏิบัติในการแข่งขันเกมใดๆ แต่จารีตนั้นวิวัฒนาการมาจากศีลธรรม ซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนว่าการกระทำอย่างไรชอบ/ดี/ถูกต้อง อย่างไรไม่ชอบ/ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง จารีตจึงเป็นเนื้อหาของสำนึกและมโนธรรมของแต่ละคน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงสามารถวิจารณ์การตัดสินของกรรมการได้

-การปฏิบัติตามการตัดสินของกรรมการเป็นสิ่งไม่พึงหลีกเลี่ยงในระหว่างการแข่งขัน เพราะทำให้การแข่งขันสะดุดหรืออาจทำให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันนัดนั้น

-การประท้วงและการร้องเรียนผลการตัดสินมีช่องทางให้กระทำได้หลังการแข่งขัน ส่วนผลของการประท้วงและร้องเรียนจะเป็นเช่นไร ย่อมต้องอาศัยอำนาจขององค์คณะตัดสินต่อไป

- การประพฤติตามจารีตมีความถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อจารีตใดไม่เหมาะสม สังคมก็จะผลักดันในอำนาจบังคับของจารีตนั้นหมดไปได้

เขียน 19 May 2016 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)