อนุทิน #146244

"อนุทินที่ ๑๓๗๑"

๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙...เตรียมตัวเดินทางไปบรรยายให้กับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จันทบุรี เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่วง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙...ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ที่จังหวัดสตูล

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙...บรรยายการทำคู่มือปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม

ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙...เดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์งาน ฯ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)