อนุทิน 145967 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

" 16 ทักษะของ นร. ในศตวรรษที่ 21"

ได้มีโอกาสอ่านรายงานด้าน "วิสัยทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ที่ต้องยั่วยุให้เกิด " SEL: Social & Emotional Learning " ผ่านทางเทคโนโลยี่ (น่าจะเรียกง่าย ๆ ว่า การเรียนรู้ด้านอารมณ์-สังคมผ่านเทคโน) เพราะเราได้เข้าสู่ ยุค "ปฏิวัติอุตสาหกรรมในคลื่นลูกที่ 4 " ( เป็นยุค Cyber-physical systems)

การศึกษาจึงไม่ใช่แบบเดิม แต่มันต้องผสมผสานกับเทคโนโลยี่

เมื่อมาดูทักษะของ นร. ในศตวรรษที่ 21 ต้องมี 3 กลุ่มคือ พื้นฐานด้านการรู้หนังสือหรืออ่านออกเขียนได้(6 ทักษะ) ความสามารถ (4 ด้านในการมีวิธีรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน) และ คุณภาพด้านลักษณะ ( 6 ด้านที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อม) ดังรูป

(จากรายงานของ World Economic Forum 2016 New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology)

ทำให้นึกถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอั ุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา

4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

โลกมันเปลี่ยนเร็วมาก โอกาสอยู่หลัง "เขา" (เจ้าของเทคโนโลยีที่เราวิ่งไล่ ยังไงก็ไม่ทัน) น่าคิดครับ

เขียน 25 Apr 2016 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)