อนุทิน 1459 - ทองหยอด

Service Quality เป็นการให้บริการด้วยใจที่พร้อมที่จะให้บริการ นั่นคือ มีจิตใจรักในงานบริการ  ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีใจรักและชอบในงานบริการ  มีความรู้ในงานที่ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบ  สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ มีความกระตือรือร้น พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ  ให้ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ทำอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำไปอย่าง  ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ  มีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี ควบคุมอารมณ์ได้ งานบริการเป็นงานที่พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา  อาจจะให้บริการที่ไม่ถูกใจผู้รับการได้  อาจจะถูกตำหนิ พูดจาก้าวร้าวได้   ดังนั้น ซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติต่องานบริการดี  การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำงานบริการเป็นผู้ให้  จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ

เขียน 22 Apr 2008 @ 14:15 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 14:18, ()


ความเห็น (0)