อนุทิน 145257 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๘๖๙ |

"เอตทัคคะ"

พระอานนท์ได้รับการยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะ คือ
มีความเป็นเลิศ ถึง ๕ ประการ คือ

๑. มีสติรอบคอบ
๒. มีคติ คือ ความทรงจำแม่นยำ
๓. มีความเพียรดี
๔. เป็นพหูสูต (รู้เรื่องราวมาก)
๕. เป็นยอดของภิกษุผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

(พระอานนท์ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้า, หน้า ๔๗)

เขียน 11 Mar 2016 @ 00:15 ()


ความเห็น (0)