อนุทิน 145191 - บุษยมาศ

"การกำหนดระดับตำแหน่ง"

เสร็จเสียที...กับการเขียนการกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดระดับตำแหน่งให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...ซึ่งขั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะลืมที่จะเขียนเหตุผลความจำเป็น ภาระงาน เพราะเป็นงานที่ต้องคิด สร้างสรรค์ให้งานเป็นไปได้ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย...เสร็จแล้ว ได้คู่มือในการจัดทำในภาพของกองบริหารงานบุคคล ๑ เล่ม และทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้คู่มืออีก ๑ เล่ม...สามารถขยายผลให้กับมหาวิทยาลัยอื่นได้อีกด้วย...ทำให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเล็กสามารถขับเคลื่อนได้กว่ามหาวิทยาลัยใหญ่...นี่คือ การกำหนดระดับตำแหน่งตามความเป็นจริงว่าควรเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่...เพราะสายสนับสนุนวิชาการไม่สามารถขึ้นได้ทุกตำแหน่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบและปฏิบัติ...และเตรียมเขียนคู่มือ การประเมินค่างานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อคร่าาา...

เขียน 06 Mar 2016 @ 15:03 () แก้ไข 06 Mar 2016 @ 15:08, ()


ความเห็น (0)