อนุทิน 145169 - บุษยมาศ

"ปัญหาในการทำงาน"

ยิ่งทำงานบุคคลนานเข้า ๆ...ทำให้ฉันทราบถึงปัญหาในการทำงานด้านบุคคลมากขึ้น...บางครั้ง มีเรื่องอคติ ความไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัว การเมือง การไม่รู้ถึงกฎหมายที่แท้จริง การไม่ทราบว่าภาครัฐยังคงต้องใช้กฎหมายฉบับเดิมหรือที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่...การไม่เข้าใจในระบบของการบริหารงานบุคคล การไม่รู้จักหน้าที่ว่าเป็นของผู้ใดรับผิดชอบ...การแสดงความเก่งว่าตนเองจบปริญญาเอกแล้วจะสามารถทำเรื่องใด ๆ ก็ได้...ฯลฯ นี่คือ ปัญหาที่ภาครัฐไม่นึกถึงการกระจายอำนาจ โดยการเตรียมความพร้อมของบุคคลแต่ล่ะส่วนราชการ

เขียน 04 Mar 2016 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)