อนุทิน 14493 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อใดที่จิตใจเราตั้งมั่น แน่วแน่ และจดจ่ออยู่ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง จิตนั้น "อาจจะ" ได้ชื่อว่าเป็นสมาธิ

ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นจะเป็นปัญญาหรือไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่ "ศีล"

ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลดี ธรรมงาม สิ่งที่เกิดขึ้นตามสมาธิมานั้นจึงได้ชื่อว่า "ปัญญา"
แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตใจที่ต่ำและเลวทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นตามสมาธิมานั้นคือ "ศาสตรา" ที่ใช้จองฆ่า ล้างผลาญ และทำลาย

ขึ้นชื่อว่า "ศาสตรา" หรืออาวุธ เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่น่าที่จะคิดสร้างขึ้นเป็นที่สุด
เหตุผลแย่ ๆ ที่แก้ตัวไว้ว่าเป็นเครื่องป้องกันตนเองนั่นคือความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุด
ป้องกันตน รักษาตน แต่ไปเบียดบังสังคม ทำลายล้างชีวิตของบุคคลอื่น นั้นหรือคือมนุษย์ผู้ประเสริฐ

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นพลังทรงคุณค่าที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้
ทั้งสามสิ่งนี้จะต้องเกิดมีขึ้นตามลำดับไป กระโดดข้ามไปข้ามมาไม่ได้แม้สิ่งอัน...

เขียน 07 Jul 2008 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)