อนุทิน 144868 - บุษยมาศ

"เตรียมงาน"

๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙...เตรียมงานเพื่อบรรยายให้กับผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลัง การกำหนดระดับตำแหน่ง การประเมินค่างาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ

เขียน 16 Feb 2016 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)