อนุทิน 144691 - มนตรี รัตนมณี

มึคำถามที่เจอบ่อยมากคือ

"เรียนร่วม"กับ "เรียนรวม"เหมือนกันหรือไม่

เพื่อกันความผิดพลาดในการตอบคำถามจึงได้ศึกษาความหมายของ2คำนี้จากนักการศึกษาและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สรุปได้ว่า
เรียนร่วม เป็นรุูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการมีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปในหลักสูตรปกติโดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปและสามารถ รองรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการเรียนร่วมให้สามาถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคมปกติ

เรียนรวม เป็นการเปิดโอกาสการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษาและความหลากหลายการให้การศึกษาจนบรรลุตามศักยภาพของแต่ละคนบนความเชื่อที่ว่าอยู่รวมกันได้แม้จะมีความแตกต่าง เรียนรู้ด้วยกันในโรงเรียน เรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกัน ร่วมมือกันทำงาน มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันได้ในการดำเนินชีวิตปกติแม้จะมีความแตกต่าง

เขียน 03 Feb 2016 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)