อนุทิน 144553 - กัญญาวีร์ เกิดแก้ว

การลงพื้นที่ครั้งที่1

CD57/42 ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านหนอกฉิก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

คนที่1 น.ส.กัญญาวีร์ เกิดแก้ว

คนที่2 น.ส.จุฬาลักษณ์ โพธิ์มั่น

คนที่3 นาย สาคร ศรีลาจันทร์

คนที่4 น.ส.กัญญาณัฐ ตรีริยะ

คนที่5 นายพิเชษฐ์ นาคทั่ง

เขียน 26 Jan 2016 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)