อนุทิน 144451 - กิตติพงศ์ สุวรรณวงศ์

สังคมจะดีขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีรากฐานของสังคมที่ดี...มนุษย์ก็เหมือนกันจะดีขึ้นมาได้

ก็ต้องรู้จักชำละล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และใฝ่ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เขียน 21 Jan 2016 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)