อนุทิน 144433 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 491 #

วันจันทร์ อังคารที่ผ่านมา มีกิจกรรมสำคัญ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบันและมหาวิทยาลัย

- การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต

- ผลการประเมินมาจาก คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 มาจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วยด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 10 และ ภาวะความเป็นผู้นำ ร้อยละ 10

- ในส่วนที่ได้รับมอบหมายมาก็ ผ่านไปด้วยดี ไม่มีปัญหาจร้า ^__^ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความซื่อสัตย์ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง (บางหน่วยงาน) ซึ่งได้คะแนนสูง 4.99 เต็ม 5 แต่คะแนนจากแบบสอบถามได้น้่อย 3.11 @[email protected]

ความจริง คือ ความจริง

เขียน 20 Jan 2016 @ 15:53 ()


ความเห็น (0)