อนุทิน 144409 - ต้นโมกข์

ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 5

5. ราคาตลาดจริงจากตลาดประมูลยางหาดใหญ่ ก็ส่งผลต่อราคายาง

กล่าวคือ ถ้าในตลาดประมูลยางหาดใหญ่มีราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น และถ้าในตลาดประมูลยางหาดใหญ่มีราคาลดลง ก็จะมีผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงเช่นกัน

สรุปว่า ราคายางมีทิศทางเดียวกับราคายางตลาดจริง

เขียน 18 Jan 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)