อนุทิน 144301 - วาสนา สอนประสิทธิ์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา นางสาววาสนา สอนประสิทธิ์

ปีการศึกษา 2557

ประเภทของงานที่ศึกษา กึ่งทดลอง

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 54 คน โรงเรียนศรียาภัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน (One - Group Pretest - Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และสถิติ Paired t-test

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 87.78/87.10

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บทคัดย่อ.doc

เขียน 11 Jan 2016 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)